ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Банковское дело


Тема: Аналіз активних операцій комерційного банку
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-11-12 22:32:14
Автор:
Обьем: 44
Цена: 35 грн.

Содержание:

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу активних операцій

1.1 Економічна сутність активних операцій, цілі та завдання аналізу

1.2 Інформаційно-правове забезпечення аналізу активних операцій

1.3 Методи аналізу активних операцій

1.4 Ризики активних операцій та способи їх зниження

2. Аналіз активних операцій на прикладі ПАТ «Банк «Київська Русь»

2.1 Аналіз динаміки обсягів і структури активів

2.2 Аналіз доходності активів

2.3 Аналіз ліквідності активів

2.4. Аналіз активів за ступенем ризику

3. Напрямки удосконалення активних операцій

3.1 Зарубіжний  досвід діяльності комерційних банків в області активних операцій та перспективи використання його в Україні

3.2 Основні напрямки та перспективи розвитку активних операцій

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВыводы:

Активні операції комерційних банків дозво­ляють їм ефективно використовувати можливо­сті щодо одержання прибутків та підтримання загального фінансового стану на належному рі­вні. Управління активами банку та джерелами їх формування повинне відповідати певним ви­могам, серед яких варто відзначити:

1)     врахування відповідності державній еко­номічній політиці та законодавству;

2)     дотримання   регулюючих   нормативів, встановлених   НБУ,   що   стосуються   обсягів здійснюваних операцій та інших аспектів діяльності банку;

3)     ефективність управління, забезпечення прибутковості та ліквідності банківської діяль­ності;

4)     об'єктивність та конкретність управління, його побудова на достовірній інформації та об­ ґрунтування висновків точними аналітичними
розрахунками.

Активні операції комерційних банків пред­ставляють собою діяльність, пов'язану з розмі­щенням власних і залученням банківських ре­сурсів з метою отримання прибутку.

Активи комерційного банку поділяються на такі основні види:

банківські кредити;

банківські інвестиції;

касова готівка та прирівняні до неї засо­би;

основні засоби та інші активи.

Аналіз ефективності здійснення активних операцій ПАТ «КБ «Київська Русь» показав, що активи банку зросли на 704562 тис. грн

Банк має темпи приросту високоліквідних активів  - 29,6  %.

Банк у своїй діяльності  дотримується  нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності . коефіцієнт миттєвої ліквідності  відповідає встановленому нормативу миттєвої ліквідності, затверджених Національним  банком України  (нормативне значення - не менше 20%),фактичний рівень становить  у 2010 році - 20%, у 2011 р.-24,7%.

Банк у своїй діяльності  дотримується  нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності . Коефіцієнт миттєвої ліквідності  становить  у 2010 році - 20%, у 2011 р.-24,7%.,більше за нормативне значення (не менше 20%)

Банк проводить ризиковану політику щодо розміщення коштів, на що треба звернути особливу увагу менеджерам банку.

У зв'язку з фінансовою кризою, банки по­винні здійснювати такі заходи в сфері активних операції:

Обмежити   здійснення   активних   опе­рацiй в обсягах, досягнутих на кожну окрему дату. Такi обмеження можуть не розповсюджу­
ватись,   зокрема,   на   операцiї   з   державними цiнними паперами, депозитними сертифiкатами НБУ та операцiї на мiжбанкiвському ринку.

Обмежити надання кредитiв в iноземнiй валютi контрагентам, якi не мають валютної виручки, обсягами заборгованості за ними.

Забезпечити постійний щоденний моні­торинг за дотриманням встановлених нормати­вними документами обмежень.

Враховувати, що рефiнансування про­строченої заборгованостi шляхом видачi нових кредитiв, необґрунтована пролонгацiя кредитiв, ненадання позичальникам iнформацiї про суку­пну вартiсть кредиту, внесення до кредитного договору змiн щодо вартостi кредиту, що не вiдповiдає змiнам облiкової ставки Нацiонального  банку  України,  квалiфiкуватиметься  як порушення вимог ст. 49 Закону України «Про банки i банкiвську діяльність» iз неухильним застосуванням адекватних заходiв впливу.

Приймати платiжнi доручення на пере­каз коштiв до виконання в межах залишку на рахунку на момент отримання платiжного до­
ручення та перераховувати їх одержувачу на наступний   робочий   день    після    отримання платiжного доручення.

Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорiв iз залучення коштiв у будь-якiй валютi лише в разi настання строку завер­шення зобов'язань, незалежно вiд категорiї ко­нтрагентiв.

Проводити з метою недопущення дост­рокового зняття коштiв роз'яснювальну роботу зi своїми клiєнтами. Активно проводити стиму­люючу роботу iз залучення готівки на депозити та пролонгацiї депозитних договорiв. Виплати за умови настання строку згiдно з договором
здiйснювати негайнo [1].

Отже, як стало зрозуміло, здійснення актив­них операцій за цих умов обмежується.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь