ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Банківська справа


Тема: Облік внутрібанківських операцій в банках України
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2012-09-24 14:30:23
Автор:
Обьем: 26
Цена: 70 грн.

Содержание:

Вступ

1. Основи побудови обліку внутрішньобанківських операцій
1.1. Поняття та особливості внутрішньобанківських операцій
1.2. Правила документування внутрішньобанківських операцiй у КБ

2. Характеристика системи обліку внутрішньобанківських операцій
2.1. Облік внутрішньобанківських операцій банків з використанням готівки
2.2. Розрахунки за допомогою системи "Клієнт – банк" та через внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС)
2.3. Практичні аспекти облік внутрішньобанківських операцій Висновки Список використаної літературиВыводы:

За умов ринкових перетворень роль і значення бухгалтерського обліку як важливої функції управління комерційним банком суттєво зростає. З позицій вимог до інформаційного забезпечення управлінського процесу у сфері банківської діяльності процедури бухгалтерського обліку мають забезпечувати адекватне відображення фінансового стану та його змін, що зумовлює об’єктивну потребу в реформуванні облікової системи банківських установ України. Програма реформування спрямована на розробку таких методологічних інструментів, які дозволяють визначати реальні результати фінансової діяльності, ураховувати економічні ризики, реально оцінювати дійсну вартість власного капіталу банку, зростання якого - головна мета діяльності господарських суб’єктів. Загальнотеоретичною базою бухгалтерського обліку в комерційних банках є загальна теорія бухгалтерського обліку, яка розглядає методологічні та організаційні принципи його побудови, а також такі фундаментальні для кожної науки поняття, як предмет, метод, інструменти, об’єкти. Загалом визначення цих понять не містять принципових відмінностей у процесі застосування у системі обліку різних господарських суб’єктів, проте їх потрібно розглядати з орієнтацією на конкретний об’єкт дослідження — систему бухгалтерського обліку в комерційних банках. Головні відмінності методологічного характеру стосуються побудови облікового процесу комерційного банку, що здійснюється в системі автоматизації банку. Оскільки банківський бізнес має специфічні ознаки, то особливості діяльності банківських установ необхідно враховувати в дослідженні системи бухгалтерського обліку як важливої складової загального процесу керування комерційним банком. Бухгалтерський облік як складова інтегрованої облікової системи банку з позицій системного підходу набуває чітких ознак складної динамічної системи. Бухгалтерський облік — це система, єдність якої визначають окремі підсистеми: фінансовий і управлінський облік та підсистема податкових розрахунків, взаємозв’язані тісними інформаційними потоками. Взаємодія цих підсистем забезпечується засобами облікової політики, котра створює необхідні економічні засади для реалізації предметної сутності системи бухгалтерського обліку. У цьому зв’язку зазначені підсистеми доцільно розглядати як фінансовий бухгалтерський облік, управлінський бухгалтерський облік та бухгалтерський облік податкових розрахунків. Це означає, що система бухгалтерського обліку — неподільне утворення в межах інтегрованої облікової системи банку, а виокремлення фінансового й управлінського обліку та податкових розрахунків відбувається лише на методологічній основі. Головна особливість бухгалтерського обліку в управлінні банком полягає в його системному характері, що на практиці виявляється у чіткій логічній єдності інформаційної, контрольної й аналітичної функцій. Розглядаючи значення бухгалтерського обліку для контролю за процесом здійснення банківської діяльності, контрольну функцію слід визнати функцією економічною, оскільки всі контрольні процедури спрямовуються на досягнення запланованих показників системи цілепокладання (прибутку, ліквідності, надійності), яка і визначає ефективність економічної діяльності банківської установи. Крім того, контрольна функція за умов внутрішньобанківського розрахунку забезпечує встановлення міри відповідальності керівників усіх структурних підрозділів у виконанні певних економічно обґрунтованих завдань. Нових ознак набуває також форма вияву регулювальної функції бухгалтерського обліку. Завдяки регулювальній функції запроваджується ефективний методологічний інструмент — метод резервів — та забезпечується формування фінансової звітності за реальною оцінкою стану активів та капіталу банку, що, по-суті, визнано основним завданням виконання програми реформування обліку в банківських установах України. Взаємозв’язок видів господарського обліку забезпечує активність загального облікового механізму комерційного банку. Первинна інформація під дією конкретних облікових процедур перетворюється в результативну інформацію, котра наповнює змістом відповідну звітність (оперативну, статистичну, бухгалтерську). Загальний обліковий процес у комерційному банку обумовлюється значенням обліку як важливої функції управління. Зважаючи на потреби управління, опрацьовується необхідний методологічний інструментарій, який зокрема обґрунтовує логіку і структуру формування інформації, необхідної та корисної для прийняття виважених управлінських рішень, націлених на зниження ризиковості діяльності, підвищення надійності та ліквідності комерційного банку. На підставі вивчення, систематизації й узагальнення теоретичних підходів та існуючої практики щодо змісту облікової політики сформульовано основні принципи її побудови у сфері діяльності комерційних банків, а саме: законність — способи ведення бухгалтерського обліку, які використовуються банком, мають відповідати чинному законодавству; достовірність — облікова політика має забезпечити достовірність формування показників, що характеризують результати діяльності комерційного банку; раціональність — відбір способів ведення обліку має здійснюватися на підставі зіставлення результативності отриманої інформації та витрат з опрацювання та застосування цих способів у обліковій політиці; ефективність — обрані способи ведення обліку спрямовуються на підвищення інформованості керівництва в процесі ведення фінансово-господарської діяльності; відносна незмінюваність — зміни до облікової політики вносяться у виняткових випадках (зміни в чинному законодавстві, реорганізація банку). Серед інструментів фінансового обліку, що забезпечують дію економічної функції, визначальне місце належить плану рахунків фінансового обліку комерційних банків.Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь