ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Демография и управление трудовыми ресурсами


Тема: Ринок праці: соціально-економічні проблеми
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-12-03 14:44:20
Автор:
Обьем: 56
Цена: 35 грн.

Содержание:

ЗМІСТ

 

Вступ....................................................................................................................................

Розділ 1

Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічних проблем  на ринку працІ………………………………………………………..…..

1.1. Сутність ринку праці……………………………………………….................................

1.2. Елементи формування ринку праці………………………….........................................

1.3. Держава як суб’єкт ринку праці та її роль у функціонуванні даного ринку.............

РОЗДІЛ 2

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ.................................................................

2.1. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України…………........................................

2.2. Вплив державних інституцій на розвиток вітчизняного ринку праці…………........

2.3. Вплив недержавних інституцій на динаміку розвитку ринку праці України…………………………………………………………………………....................

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ…....

3.1. Світовий досвід та перспективні напрямки розвитку ринку праці України……………………………………………………………………………….……...

Висновки............................................................................................................................

Список використаних джерел..............................................................................

Додатки…………………………………………………………………………………...Выводы:

ВИСНОВКИ

У ході проведеного дослідження було обгрунтовано актуальність теми дослідження соціально-економічних проблем ринку праці України. У першому розділі дослідили теоретичні аспекти даного питання і виявили, що ринок праці включає сукупність економічних відносин у сфері попиту та пропозиції на робочу силу, а також систему інституційних установ, що регулюють дані відносини. До складу ринку праці входять такі його елементи, як передумови створення, фактори розвитку, інституційне забезпечення, об’єкти та суб’єкти регулювання та власне регулятори. Основними функціями виступають інформаційна, посередницька, професійна та ціноутворююча. Пропозицію на ринку праці формують такі категорії, як економічно активне населення, зайняті, безробітні та економічно неактивне населення. Попит визначається платоспроможною потребою роботодавців щодо трудових послуг працівників певних професій і кваліфікації. Посередниками на ринку праці виступають держава, профспілки, спілки роботодавців та кадрові агенства. Ціною робочої сили виступає заробітна плата. Її головними функціями є стимулююча та регулююча. Кон’юнктура ринку праці та заробітна плата є взаємопов’язаними величинами.

Державне регулювання ринку праці здійснюється завдяки функціонуванню нормативно-правових актів держави (Закон України «Про зайнятість», Кодекс законів про працю України,  Державна програма зайнятості), економічних законів, рівня розвитку і впливу профспілкового руху та ЗМІ, а також національних особливостей народу. Для ефективного регулювання сфери зайнятості створено Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, який покликаний акумулювати кошти та виплачувати допомогу безробітним або роботодавцям на створення нових робочих місць. Заходи держави щодо регулювання ринку праці поділяють на активні (створення додаткових робочих місць, профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів, організація громадських робіт, посилення мобільності робочої сили, розвиток служби зайнятості) та пасивні (виплата допомоги у зв'язку з безробіттям). Для ефективного управління ринком праці створюється державна система дослідження і прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці, центри служби зайнятості та біржі праці, відбувається розробка державної допомоги у працевлаштуванні.

Для оцінки розвитку ринку праці в Україні проаналізували декілька показників. По-перше, необхідно врахувати рівень економічної активності громадян нашої країни, котрий у 2005-2008 р.р. має стійку тенденцію до зниження, на що вплинув, насамперед, невисокий рівень попиту на працю, низька заробітна плата та нестабільне законодавство. Щодо рівня зайнятості, то протягом цих років ми прослідковуємо невеликі коливання даного показника, проте за останній рік він підвищився на 0,8%. Відповідно, в цей період спостерігаємо позитивну для країни динаміку рівня безробіття – цей показник постійно спадає. Рівень прийому робочої сили має тенденцію до зростання. Негативною є тенденція до зростання чисельності працівників у неформальному секторі економіки, що зумовлено порівняно низькими ставками заробітної плати в легальному секторі (зважаючи на ціни товарів), занепадом державних підприємств та високими ставками оподаткування підприємств, що робить більш вигідним для підприємств не реєструвати працівників і разом з тим не сплачувати відрахування в соціальні фонди.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум громадян у нас в країні поступово зростають, як і середньомісячна номінальна оплата праці. Проте реальна заробітна плата не має високого показника приросту. Виявили, що в Україні  рівень заробітної плати визначається належністю до певної сфери економічної діяльності. Скорочується чисельність працюючих у матеріальній сферах і навпаки зростає – у таких галузях як кредитування, страхування та державне управління. Скорочується загальна сума боргу з виплати заробітної плати працівникам. Стан виплати заробітної плати покращився, проте проблема заборгованості заробітної плати є однією з найактуальніших в Україні і потребує чіткого регулювання з боку держави.

Проаналізувавши діяльність Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, виявили динамічне збільшення чисельності осіб, що одержали одноразову допомогу для підприємницької діяльності. Важливим є істотне зростання чисельності осіб, котрі проходять профпідготовку в службі зайнятості. Відбувається позитивний вплив запровадження соціального страхування на випадок безробіття на поширення самозайнятості на ринку. На противагу цьому відбувається зростання витрат з Державного фонду зайнятості на заходи пасивної політики. Найвагомішу частку несуть матеріальні виплати, а не заходи активної політики. Відбувається подвійне керівництво служби зайнятості. Вагомим недоліком є недосконалість вітчизняного законодавства.

Дослідили, що в Україні діє біля 80 кадрових агенств. Підбір працівників з їх допомогою має позитивні та негативні сторони. До плюсів зараховують те, що такий пошук спрямований на вимоги роботодавця, детальний підхід до проблеми, застосування інформаційних технологій. Негативними факторами є висока ціна, неповна можливість успіху і неповна вірогідність висококваліфікованих кадрів. Основними напрямками діяльності кадрового агенства є рекрутинг та реплейсинг. Відсоткова ставка таких установ коливається біля 20%. Щодо бізнес-інкубаторів, яких налічується біля 70 в нашій країні, то в сьогоднішніх умовах вони є надзвичайно важливим явищем. Необхідне створення сприятливих умов для розвитку цих недержавних інституцій регулювання ринку праці в Україні.

Наразі  у розвитку ринку праці України не помітно значних зрушень. До негативних факторів його розвитку належать: старіння робочої сили, зайнятість населення на некваліфікованих роботах, зростання показника трудової міграції, дефіцит висококваліфікованих спеціалістів. Завданням постає також оволодіння новими факторами конкуренції, збільшення інвестицій в новітні технології, впровадження нових організаційно-управлінських систем тощо. Важливою є розробка ефективної системи регулювання соціальної захищеності робітників на ринку праці.

В Україні, враховуючи зарубіжний досвід, для покращення регулювання ринку праці необхідно провести реформування гнучких форм оплати праці для ефективного її нарахування працівникам. Потрібно спростити апарат керування, що приведе до його здешевлення. Ефективною стане розробка економічних пільг підприємствам, що створюють нові робочі місця, а також реформування системи професійно-технічної освіти, що забезпечить реагування на зміну кон'юнктури ринку праці. Використовуючи органи контролю, необхідно мінімізувати обсяги та наслідки трудової міграції. Фінансування цих заходів має проводитись з Державного фонду сприяння зайнятості населення, джерела надходжень якого теж повинні бути оновленні за рахунок розвитку інвестиційних програм в Україні.

 

 

 

 

 

 Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь