ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Экология


Тема: Відповіді на екзамен загальна екологія
Тип: Контрольная работа с практической частью
Дата добавления: 2014-07-04 00:46:28
Автор:
Обьем: 65
Цена: 30 грн.

Содержание:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

1.     Динаміка біоценозів. Сукцесії: первинні та вторинні. Мікро-, макро- та мегасукцесії. Концепція клімаксу.

2.     Системи взаємовідносин між організмами в біоценозі. Поняття про конкуренцію, кооперацію, коменсалізм, мутуалізм та ін. Взаємовідносини в системі: «хижак» - «жертва», «паразит» - «хазяїн», «симбіонт» - «хазяїн» та ін.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

1.      Генетична структура популяції. Закон Харді-Вайнберга.

2.     Просторова структура популяції. Ареал. Еміграція, імміграція та міграції організмів; причини виникнення та наслідки, до яких вони приводять. Типи міграцій популяцій: добові, сезонні, онтогенетичні. Поняття про біоінвазії.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

1.     Динаміка популяції; фактори, що її зумовлюють. Народжуваність, смертність і виживання в популяції. Таблиці та криві виживання. Демографічні показники популяції. Демографічні таблиці.

2.     Ріст популяцій. Типи росту: експоненційний та логістичний. Випадкові та циклічні зміни чисельності популяції; причини, що викликають їх. Гіпотези популяційних циклів.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

1.     Стено- й еврибіонти. Взаємодія екологічних факторів. Концепція екологічної ніші. Закон Гаузе. Потенціальна та реалізована екологічні ніші.

2.     Організм як індикатор певних екологічних факторів. Біоіндикація.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

1.     Предмет і завдання екології як науки. Поняття про екосистему. Моноцен, демоцен, плеоцен.

2.     Уявлення про фізико-хімічне середовище, в якому живуть організми. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропічні. Класифікація абіотичних факторів. Екологічне значення основних абіотичних факторів: світла, тепла, вологості та ін.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

1.     Міжнародні програми й організації з питань охорони природи. Міжнародні конвенції та договори з питань охорони природи та природокористування.

2.     Сучасні глобальні екологічні проблеми та майбутнє людства.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

1.     Охорона природних систем. Проблема збереження біологічного різноманіття. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд. Червона книга.

2.     Роль державних і неурядових організацій в охороні природи та природокористуванні.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

1.     Природокористування, його типи. Екологічна складова природокористування.

Основні закони, правила та принципи оптимального природокористування

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

1.     Природно-ресурсний та екологічний потенціал. Природні ресурси і природні умови. Принципи класифікації природних ресурсів (М.Ф. Реймерс, 1990).

2.     Сучасний стан та проблеми використання природних ресурсів (енергетичних, газово-атмосферних, водних, грунтово-геологічних, біологічних, комплексної ресурсної групи).

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

1.     Антропогенний вплив на структуру та динаміку біоценозів.

2.     Екологічні кризи, їх типологія. Ознаки глобальної екологічної кризи. Екологічні стратегії людства.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

1.     Екологічні проблеми водних екосистем України (Азовське та Чорне море; великі та малі річки; озера, тощо).

2.     Біосфера. Екологічні функції біосфери. Фактори порушення функціонування біосфери.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

1.     Екологічні проблеми, пов’язані з коливанням рівня Світового океану. Екологічні наслідки нераціонального зрошення та осушення територій.

2.     Природне та антропогенне забруднення водних об’єктів. Світові проблеми прісної води.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

1.     Причини та наслідки змін клімату на Землі. Гіпотеза антропогенного впливу на зміни клімату. Поняття про парниковий ефект.

2.     Гідросфера. Структура та екологічні функції гідросфери. Антропогенна діяльність як домінуючий фактор трансформації гідросфери.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

1.     Критерії санітарно-гігієнічної оцінки якості атмосферного повітря, основні негативні наслідки забруднення атмосфери; основні напрями охорони атмосфери.

2.     Генезис та еволюція озонового шару, значення озонового шару для розвитку живих організмів. Озонові аномалії і можливі наслідки руйнування озонового шару.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

1.     Антропогенне виснаження ґрунтів. Спустелювання, географічне поширення процесу спустелювання.

2.     Атмосфера, її будова і склад. Фактори порушення якості атмосфери: види і джерела впливу на атмосферу, трансформація забруднювальних речовин в атмосфері.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16

1.     Літосфера. Антропогенні зміни літосфери. Надра Землі, їх використання та охорона.

2.     Ґрунти як головний засіб сільськогосподарського виробництва та середовища життя. Деградація ґрунтів. Процеси що сприяють деградації ґрунтів: водна ерозія, дефляція, хімічне пошкодження, фізичне пошкодження. Проблема забруднення грунтів.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17

1.     Концепція нової екології або «неоекології» (В.Ю. Некос), чи «мегаекології» (М.Ф. Реймерс). Основні уявлення про антропогенний вплив на екосистеми. Зміни природних екосистем під впливом процесів техногенезу (виробничої діяльності людини).

2.     Поняття «географічна оболонка», «геосфера». Природні ресурси геосфери та їх класифікація. Джерела енергії геосфери, радіаційний та тепловий баланс. Антропогенний вплив на енергетичний баланс геосфери.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18

1.     Абіотичний і біотичний кругообіг речовин у природі. Кругообіг основних біогенних елементів у біосфері.

2.     Антропогенний вплив на кругообіг основних біогенних елементів. Тепличний ефект. Кислотні дощі. Евтрофікація. Поняття ноосфери.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19

1.     Динаміка біогеоценозу. Енергетика біогеоценозу. Біохімічні кругообіги в біогеоценозі. Поняття про біохімічні цикли.

2.     Вчення про біосферу. Роль В.І. Вернадського у формуванні сучасного наукового уявлення про біосферу. Жива та біокосна речовина. Енергетичний баланс біосфери.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20

1.     Системи взаємовідносин між організмами в біоценозі. Поняття про конкуренцію, кооперацію, коменсалізм, мутуалізм та ін. Взаємовідносини в системі: «хижак» - «жертва», «паразит» - «хазяїн», «симбіонт» - «хазяїн» та ін.

2.     Поняття біогеоценозу. Співвідношення понять «біогеоценоз» та «екосистема». Структура біогеоценозу. Межі біогеоценозу.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21

1.     Трофічна структура біоценозу. Продуценти, консументи та редуценти. Трофічні ланцюги та мережі. Екологічні піраміди.

2.     Динаміка біоценозів. Сукцесії: первинні та вторинні. Мікро-, макро- та мегасукцесії. Концепція клімаксу.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22

1.     Біоценоз як природна система. Класифікація біоценозів. Властивості біоценозів.

2.     Структура біоценозу. Фітоценологія як вчення про фітоценози. Біоценотична структура угруповань.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23

1.     Генетична структура популяції. Закон Харді-Вайнберга.

2.     Просторова структура популяції. Ареал. Еміграція, імміграція та міграції організмів; причини виникнення та наслідки, до яких вони приводять. Типи міграцій популяцій: добові, сезонні, онтогенетичні. Поняття про біоінвазії.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24

1.     Вікова структура популяції. Вікові піраміди. Екологічний вік організмів.

2.     Етологічна структура популяції. Групи організмів, їх ієрархія в популяції.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25

1.     К- та r-добір. Популяції, що формуються під його дією. К- та r-стратеги.

2.     Типи розмноження організмів, які формують популяцію. Статева структура популяції. Система шлюбних взаємовідносин особин у популяції.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26

1.     Динаміка популяції; фактори, що її зумовлюють. Народжуваність, смертність і виживання в популяції. Таблиці та криві виживання. Демографічні показники популяції. Демографічні таблиці.

2.     Ріст популяцій. Типи росту: експоненційний та логістичний. Випадкові та циклічні зміни чисельності популяції; причини, що викликають їх. Гіпотези популяційних циклів.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27

1.     Основні екологічні закони і принципи.

2.     Визначення поняття «популяція». Популяція як елемент системи виду й елемент екосистеми. Статичні та динамічні характеристики популяції. Чисельність і щільність популяції, методи їх визначення.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28

1.     Стено- й еврибіонти. Взаємодія екологічних факторів. Концепція екологічної ніші. Закон Гаузе. Потенціальна та реалізована екологічні ніші.

2.     Організм як індикатор певних екологічних факторів. Біоіндикація.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29

1.     Класифікація біотичних факторів. Екологічне значення основних біотичних факторів.

2.     Основні принципи дії екологічних факторів різної дози. Принцип оптимуму. Пристосування організмів до різних доз екологічних факторів. Закон мінімуму Лібіха. Принцип толерантності Шелфорда.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №30

1.Предмет і завдання екології як науки. Поняття про екосистему. Моноцен, демоцен, плеоцен.

2.Уявлення про фізико-хімічне середовище, в якому живуть організми. Екологічні фактори: абіотичні, біотичні, антропічні. Класифікація абіотичних факторів. Екологічне значення основних абіотичних факторів: світла, тепла, вологості та ін.Выводы:


Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь