ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Финансы предприятия


Тема: Управління грошовими потоками підприємства та їх оптимізація
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2017-07-14 22:49:26
Автор:
Обьем: 95
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

1.1. Сутність грошових потоків на підприємстві

1.2. Класифікація грошових потоків підприємства

1.3. Особливості управління грошовими потоками підприємства

1.4.  Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЙОГО ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

2.3. Управління грошовими потоками на підприємстві

2.4.  Аналіз динаміки грошових потоків на підприємстві

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА  ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Удосконалення методів управління грошовими потоками підприємства їх оптимізація

3.2. Обґрунтування плану надходження і витрачання грошових коштів підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВыводы:

На основі проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки.

Проведений аналіз спеціалізованої літератури виявив різний рівень дослідження категорії «грошові потоки» та неоднозначність тлумачення цього поняття, або відсутність визначення взагалі. Отже, аналізуючи вищевикладене, постає питання вибору найбільш вдалого визначення грошового потоку і його уточнення. На нашу думку, «грошовий потік» – це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності. Грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання, а еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Такі еквіваленти грошових коштів є високоліквідні інвестиції в разі короткого строку погашення, наприклад протягом трьох місяців з дати придбання (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо).

Дослідження теоретичних аспектів класифікації грошових потоків показало, що у вітчизняній економічній науці не вироблено єдиного підходу до ознак і видів класифікації грошових потоків. Розширення класифікації грошових потоків дасть змогу підвищити рівень управління грошовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.

Встановлено, що управління грошовими потоками здійснюється відповідно до поставлених цілей, обґрунтування яких є початковим етапом формування моделі управління грошовими потоками, у яку закладаються загальні і специфічні цілі. Сукупність конкретних методів і форм, що використовуються підприємством для організації руху грошових коштів у часі і просторі відповідно до визначених критеріїв і цілей, формує модель управління грошовими потоками підприємства. Така модель визначається підприємством самостійно і є індивідуальною, враховуючи особливості його фінансово-господарської діяльності, положення фінансової стратегії, а також специфічні умови зовнішнього та внутрішнього середовища її реалізації. Така індивідуальність досягається при використанні сукупності загальних підходів, прийомів та методів - інструментарію управління грошовими потоками.

Обґрунтовано, що аналіз руху грошових коштів дає можливість зробити більш обґрунтовані висновки про те,  в якому обсязі та з яких джерел були отримані грошові кошти, що надійшли: які основні напрями їх використання;  чим пояснюється розбіжність величини отриманого прибутку і наявності грошових коштів. Дані можуть порівнюватися в динаміці за ряд періодів на основі одного або декількох звітів. Звіт про рух грошових коштів є надзвичайно важливою інформацією як для керівництва підприємства, так і для її інвесторів і кредиторів. Для керівництва підприємства Звіт про рух грошових коштів є необхідним для того, щоб визначити, чи буде в нього достатньо грошових коштів для погашення зобов’язань з поточної діяльності, якими є можливості фінансування інвестицій,  якою є здатність до збільшення виплат персоналу, чи може підприємство погашати кредити в майбутньому.

Визначено, що підприємство ТОВ Профі Конфідент організовано в січні 2007 року на базі ремонтного виробництва та виробництва нестандартного обладнання заводу ПАТ «Червона Зірка» - провідного підприємства в сільськогосподарському машинобудуванні України, заснованого в 1874 році англійцями Робертом і Томасом Ельворті. Підприємство має у своєму розпорядженні 5800 м² виробничих площ. На них розміщені понад 100 одиниць різного технологічного устаткування: металорізального, пресового, зварювального, вантажопідйомного, тощо. Встановлено, продуктивності праці персоналу в 2013-2015 рр. мала динаміку до зменшення. В 2013 році даний показник становив 8261,55 тис. грн., в 2014 році при зменшенні на 3124,8 тис. грн. склав 5136,7  тис. грн., а в 2015 році при зменшенні на 2209,6 тис. грн. становив 2927,6 тис. грн. В 2016 році продуктивність праці зменшилася на 1344,63 тис. грн. і становила 1582,55 тис. грн. на 1 особу. Середньомісячна заробітна плата по підприємству також мала чітку динаміку до зростання, при якій в 2014 році вона становила 4182,96 грн. (зростання на 642,8 грн.),  в 2015 році – 5885,78 грн. (зростання на 1702,8 грн.), а в 2016 році – 5740,14 (зменшення на 145,64 грн.).

Встановлено, що інтегруючи оперативне, поточне і стратегічне планування грошових потоків у єдиний процес, можна досягти узгодженості руху грошових коштів із тактичними і стратегічними завданнями ТОВ Профі Конфідент в часі і просторі. Такий підхід до концепції планування грошових потоків дозволить спрямувати діяльність підприємства на досягнення фінансової стійкості та платоспроможності. Процес управління грошовими потоками на ТОВ Профі Конфідент   включає в себе аналіз руху грошових коштів за звітний період. На ТОВ Профі Конфідент   систематичний облік і контроль руху грошових коштів допомагає забезпечити їх стійкість, платоспроможність в теперішньому і в майбутніх періодах.

Визначено, що на підприємстві коефіцієнт достатності чистого операційного доходу мав чітку динаміку до зменшення, що свідчить про зменшення кількості наявних коштів та зростання їх потреб на 25,83% в 2015 році та на 13,9% в 2016 році.

Встановлено, що недостатнє вирішення проблем підприємств в сфері управління грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до зниження їх ефективної діяльності. Чітке та узгоджене управління грошовою масою, як однією з найважливіших частин фінансової діяльності, дасть змогу раціонально пов'язати та синхронізувати наявні грошові потоки для забезпечення фінансової рівноваги організації. Метою оптимізації грошових потоків ТОВ Профі Конфідент  є визначення такого обсягу надходжень коштів, який був би достатнім для покриття витрат за відповідний період (місяць) і дорівнював середньому надходженню за рік. Найкращі показники ритмічності та синхронності грошових потоків ТОВ Профі Конфідент  отримав у 2015 році. Аналізуючи показники визначено, що у 2014 та 2015 рр. надходження та виплати підприємства відрізнялися рівномірністю, не співпадали за часом. Отже, метод синхронізації грошових потоків запропоновано для впровадження на ТОВ Профі Конфідент   для усунення сезонних і циклічних відмінностей у формуванні як позитивних, так і негативних грошових потоків, а також на оптимізацію середніх залишків грошової готівки. На основі отриманих даних також можемо зробити висновок, що витрати підприємства матимуть щорічний приріст в середньому на 17% в 2017-2018 рр. та на 23% в 2019 році. Основними витратами протягом 2017-2019 рр. буде сировина та матеріали, частка якої становитиме понад 60%. Дебіторської заборгованості протягом 2017-2019 р. матиме щорічний приріст в розмірі 20-21%. Доведено, що підприємство протягом 2017-2019 років отримуватиме позитивний грошовий потік, обсяг якого становитиме в 2017 році 1613 тис. грн., в 2018 році зросте на 92,09% і становитиме 3098 тис. грн., а в 2019 році складе 2303 тис. грн., що буде менше 2018 року на 25,67%.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь