ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Государственное регулирование экономики


Тема: УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2015-04-17 11:45:15
Автор:
Обьем: 108
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ 

         1.1. Зайнятість населення: сутність, принципи та види 

1.2. Державна політика зайнятості населення та механізм здійснення  державного управління зайнятістю населення  

1.3. Нормативно-правове забезпечення державного управління зайнятістю населення  

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

2.1. Розгляд функцій органів державного управління щодо підвищення рівня зайнятості в Україні 

2.2.  Сучасний  стан зайнятості населення України як результат   діяльності органів державного управління 

2.3.  Впровадження заходів  державного управління щодо підвищення зайнятості населення на регіональному рівні (на прикладі Харківської області) 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО   УПРАВЛІННЯ  ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

3.1. Механізм покращення роботи органів державного управління щодо підвищення рівня зайнятості населення України 

3.2. Розробка й впровадження  інноваційної  моделі функціонування Державної служби зайнятості України 

3.3. Застосування зарубіжного досвіду підвищення ефективності державної політики зайнятості населення 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Выводы:

ВИСНОВКИ

 

В сучасних умовах розвитку економіки особливої уваги набувають проблеми ефективної зайнятості населення України, створення ринку робочої сили і запобігання масового безробіття. Ринок праці посідає центральне місце серед інших ринків. Кон’юнктура ринку формується під впливом стану економіки, способу господарювання і структурних змін, технічного і організаційного рівня підприємства, кількісно-якісної збалансованості засобів виробництва і робочої сили. Відповідно до Конституції України, одними з найважливіших прав людини визначаються соціально-економічні права. Серед них центральне місце посідає право на працю та, як його об’єктивна передумова, право на працевлаштування.

В ході дослідження встановлено, що зайнятість населення – це сукупність соціально-економічних відносин між людьми з метою забезпечення працездатного населення робочими місцями, пов'язана з формуванням, розподілом і перерозподілом трудових ресурсів для участі в суспільно корисній праці та забезпечення розширеного відтворення робочої сили. Також визначено, що форм та видів зайнятості досить багато, але для держави принциповим моментом є розвиток тих законних форм зайнятості, які будуть приносити і задоволення від праці зайнятим особам і збільшення сукупного доходу для держави.

Тому глибоке вивчення закономірностей забезпечення ефективної зайнятості та можливостей її цілеспрямованого регулювання є дуже важливим елементом державної соціальної  політики на сучасному етапі вітчизняного державотворення.

Зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення державної політики зайнятості. метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та зменшення безробіття. Метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та зменшення безробіття.

Відповідно до державної політики зайнятості населення відбувається державне управління зайнятістю населення. Державне управління зайнятістю населення — це система соціально-економічних й організаційно-правових заходів, які розробляють і реалізують органи державної влади, спрямовані на забезпечення ефективної зайнятості трудових ресурсів. Державне управління зайнятістю населення здійснюється за допомогою певних механізмів, методів та інструментів.

Підвищення рівня зайнятості населення, покращення її якісних  характеристик є важливою передумовою економічного розвитку країни, каталізатором перебігу економічних процесів як на регіональному, так і на державному, а також на міжнародному рівнях. Через те, провадження ефективної державної політики зайнятості населення та застосування  продуктивного механізму державного управління зайнятістю населення є необхідним для соціального-економічного розвитку України.

Проаналізувавши нормативно-правову базу України, можна зробити висновок про її достатність для регулювання зайнятості населення.Вважаємо, що роботу по вдосконаленню такого регулювання слід вести в напрямку підвищення ефективності та вдосконалення механізмів реалізації уже прийнятих законів України та підзаконних нормативно-правових актів .

Виявлено, що формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення забезпечують у межах своїх повноважень: Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики; інші центральні органи виконавчої влади; Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим; місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування. Аналіз функцій органів державного управління щодо підвищення рівня зайнятості населення показав теоретичну наявність великого кола повноважень та відповідальності для успішного регулювання вирішення проблем зайнятості населення України .

Сучасний  стан зайнятості населення України є результатом діяльності органів державного управління, до компетенції яких належить державне регулювання зайнятості населення.  Для того, щоб зрозуміти наскільки ефективно виконують свої функції органи державного управління,  у роботі проаналізовано  статистичні показники зайнятості населення України.

На основі проведеного аналізу стану зайнятості населення  можна зазначити, що у сучасних умовах необхідність регулювання зайнятості в Україні зумовлена наявністю таких проблем: високий рівень прихованого та часткового безробіття; висока тривалість безробіття, перехід його у хронічну форму; значний кількісний і якісний дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці; поширення не регламентованої (самостійної) зайнятості;брак коштів Фонду сприяння зайнятості населення; значна питома вага офіційно зареєстрованих осіб з високим рівнем професійно-кваліфікаційної підготовки;підвищення рівня соціальної напруги у суспільстві.

Зазначені проблеми потребують комплексного підходу щодо їх вирішення, визначення конкретних інструментів їх нейтралізації і створення відповідних економічних, організаційних і правових засад регулювання зайнятості.

Визначені тенденції у сфері зайнятості  значною мірою залежать від роботи органів державного управління і свідчать про міру ефективності їх роботи та про загальне соціально-економічне становище України. При цьому, варто розглянути особливості діяльності органів державного управління щодо підвищення зайнятості населення на регіональному рівні (на прикладі Харківської області). Аналіз діяльності служби зайнятості  Харківської області показав достатньо ефективну діяльність цього органу державного управління щодо підвищення рівня зайнятості.

У роботі запропоновано шляхи удосконалення державного управління щодо підвищення рівня зайнятості населення.Визначено, що головним завданням державного управління процесом зайнятості населення сьогодні має стати переорієнтація курсу вирішення соціальних проблем на розширення ринку праці, а це вимагає чіткої організації допомоги в наданні або пошуку роботи усім, хто бажає працювати. І тільки комплексне вирішення цих проблем може привести до їх успішного вирішення. Важливим завданням органів державного управління є формування державної політики зайнятості, сутність якої виявляється тоді, коли вона набуває характеру управлінських дій, здатних вирішувати наявні проблеми суспільства і держави.

На нашу думку, назріла потреба в розробці інноваційної моделі розвитку та діяльності Державної служби зайнятості, яка б адекватно відповідала ринковим реаліям сьогодення, враховувала регіональні особливості та потребу в змінах та інноваціях з огляду на виклики часу. Отож,  впровадження інноваційної моделі функціонування Державної служби зайнятості сприятиме підвищенню продуктивності діяльності цього органу державного управління й та збільшенню рівня зайнятості населення України.

Проаналізувавши зарубіжний досвід слід зазначити, що перехід України до ринкових моделей зайнятості мав би означати цілковиту перебудову – нові методи та принципи управління трудовим потенціалом. У майбутньому політика зайнятості в Україні повинна бути спрямована на: формування необхідних організаційних і соціальних умов для забезпечення гарантій зайнятості; здійснення заходів, спрямованих на попередження безробіття; державну підтримку малого і середнього бізнесу; підвищення ролі держави у вирішенні проблем створення та захисту робочих місць, а також на залучення до вирішення цього питання комерційних структур (адже досвід зарубіжних країн показує, що ще жодній країні не вдалося цілком вирішити усі наявні проблеми сфери ринку праці лише одним методом).

Отож,  комплексне застосування запропонованих методів сприятиме ефективному удосконалення державного управління щодо зайнятості населення України.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь