ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Лингвистика


Тема: Види трансформацій при перекладі з англійської мови на українську
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-10-03 12:08:09
Автор:
Обьем: 35
Цена: 35 грн.

Содержание:

ЗМІСТ

 

ВСТУП

Розділ І. МИСТЕЦТВО ПЕРЕКЛАДУ ТА ЙОГО ПРОБЛЕМИ

1.1 Значення перекладу. Основні типи перекладу

1.2 Смислові (семантичні) відповідності при перекладі(повний, частковий та нульовий тип відповідностей) 

1.3 Лексико-стилістичні трансформації при перекладі

1.4 Типи еквівалентності лексичних одиниць та види трансформацій при перекладі

Розділ ІІ. ВИДИ ЛЕКСИЧНИХ ТА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

2.1 Контекстуальні заміни

2.2 Генералізація значення слова

2.3 Смисловий розвиток

2.4 Антонімічний переклад

2.5 Синтаксичне уподібнення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТІВ

 

 Выводы:

Мистецтво перекладу було й залишається важливим посередником у взаємодії культур. Художні переклади розширюють сферу взаємоконтактів української літератури з іншими літературами світу. Отже, чим більше першотворів перекладено українською мовою, тим багатшою стає наша культура.

Як відомо, вичерпне відтворення всього словесного багатства оригінального тексту за допомогою прямих лексичних відповідників мови-реципієнта – це недосяжна для перекладу мета. Але в ньому можна й потрібно домагатися адекватного передавання змісту, втіленого в художніх образах, а також належного збереження жанрово-стильових та структурно-композиційних особливостей оригіналу.

Оскільки художньо перекладений текст являє собою насамперед семантико-стилістичну паралель першотвору, то з цього випливає, що наукове дослідження такого перекладу не є суто літературознавчим чи мовознавчим. Воно тісно пов’язане з порівняльною стилістикою двох мов і передбачає здійснення,власне, перекладознавчого аналізу, який значною мірою ґрунтується на теоретичних засадах сучасної комунікативної лінгвістики. У кожної етномовної спільноти простежується особливе ставлення до різних діахронних етапів власної та світової літератури, складаються певні стосунки з іншими народами, а тому історія перекладацької діяльності в кожного з них своя. Проте спільним моментомвиступає провідна роль художнього перекладу як ефективного засобу міжмовного й міжкультурного спілкування, яке сприяє не тільки поступальному розвою національних мов і культур, а й загальному розвитку людської цивілізації.

Міжмовні зв’язки, міжмовні системні еквіваленти складають основу еквівалентного перекладу. Загальновідомо, що при перекладі дуже часто

виникає потреба у відступі від системних еквівалентів, тобто в перекладацьких трансформаціях, аналіз яких ведеться у трьох аспектах: у відношенні умов їх виникнення, їх типів і видів, прагматичному оцінюванні їх результатів. У фокусі досліджень сучасної теорії перекладу перебуває вивчення перекладацьких трансформацій, умови виникнення та чинники їх функціонування.

В дослідженні було встановлено, що трансформація (перетворення) слугує основою для більшості перекладацьких прийомів. У загальному сенсі слова термін трансформація, віднесений до процесу перекладу, означає перетворення формальних компонентів одиниці вихідного тексту при збереженні інформації, закладеної у повідомлення, призначене кінцевому отримувачеві, яка в семантичному плані називається інваріантом.

Перекладацькі трансформації становлять значну частину перетворень оригіналу під час перекладу. Більшість типів і видів перекладацьких трансформацій уже докладно досліджена в перекладознавчих працях. Проте в сучасному перекладознавстві інтерес до різних аспектів міжмовних трансформацій не зменшується, а щодо окремих з них навіть зростає.

Було встановлено, що при перекладі англійських художніх текстів постає завдання відтворити індивідуальну своєрідність оригіналу. Досягти цього можна завдяки застосуванню різноманітних трансформацій, у тому числі й комплексних лексико-граматичних трансформацій, що складаються з простіших лексичних та граматичних трансформацій. Застосування комплексних трансформацій до різних англійських речень притаманно перекладу текстів художньої літератури, де підкреслюється забарвленість та своєрідність мови.

Лексичні трансформації – це передача значення лексичних одиниць оригіналу в даному контексті лексемами мови перекладу, що не є їхніми словниковими відповідниками, які змінивши свою внутрішню форму, передають сенс, актуалізований одиницями оригіналу. Практика перекладу

підказує, що загалом можна виокремити п’ять видів чисто лексичних трансформацій: конкретизація, генералізація, зміщення, додавання та вилучення.Слід зазначити, однак, що лексичні (лексико-семантичні) трансформації зустрічаються не лише у “чистому” вигляді. У процесі перекладу вони можуть поєднуватися з іншими трансформаціями, а можуть у своїх міжмовних перетвореннях зачіпати граматичні зсуви і досить щільно з ними переплітатися. Відтак у нашій класифікації з’являється нова категорія – лексико-граматична трансформація.

В рамках лексико-граматичних трансформацій практика перекладу (за частотністю вжитку) чільне місце відводить прийому функціональної заміни.

Функціональна заміна, або пошук функціонального відповідника полягає в тому, що певна ситуація, описана засобами мови джерела, передається у мові перекладу видозміненими або іншими лексичними одиницями-відповідниками, що складаються у словосполучення (синтагми, інформативні блоки, цілі речення та надфразові одиниці) згідно з нормами та правилами граматики, прийнятими в МП.

Вибір трансформації при перекладі здебільшого залежить від перекладача і є зумовленим стилістичними особливостями та комунікативною метою тексту оригіналу.

Слід відмітити, що у багатьох випадках зустрічається поєднання декількох лексичних та лексико-граматичних трансформацій, що свідчить про те, що розглянуті перекладацькі прийоми, як правило, доповнюють один іншого, частково компенсуючи таким чином неминучі втрати інформації, пов’язані з перебудовою початкового тексту.

Результати дослідження дозволили виявити закономірності використання комплексних лексичних та лексико-граматичних трансформацій при перекладі саме назв явищ духовної культури, таких як художня література, і тому ми можемо вважати, що наше дослідження привнесло свій внесок до теорії та практики перекладу та буде корисним як для теоретиків, та і для практиків перекладу. Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь