ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Макроэкономика


Тема: 1 Курсова. Бюджетна політика в Україні.Діаграми, таблиці з офіційними даними до 2015 року
Тип: Курсовая (Отчет по практике)
Дата добавления: 2013-11-12 01:39:49
Автор:
Обьем: 34
Цена: 35 грн.

Содержание:

Зміст Вступ

Розділ 1. Сутність бюджетної політики держави

 

Розділ 2. Державний бюджет як економічна категорія

 

Розділ 3.Добробут українців і бюджетна політика

 

3.1. Підвищення рівня життя населення -

основний напрямок бюджетної політики держави…

 

3.2. Прожитковий мінімум та податкові соціальні пільги

 

3.3.  Політика Уряду України щодо забезпечення

економічного і соціального розвитку..Список використаної літератури

 

Додаток № 1.Додаток № 2. вступ

. відійшло в  історію  XX  століття.  Останні роки нового, XXІстоліття  принеслиукраїнському народові великі  здобутки.  Саме впродовж  цих семи років  Україна остаточно виборола свою незалежність і утвердила   себе   високоавторитетною   державою    у    світовому співтоваристві. Незважаючи  на всі складнощі,  які існують і сьогодні,  наша держава вистояла.

Державна  незалежність    України,   яка   впродовж   століть   виборювалася  українським народом  на  чолі  з  його  авангардом  -  українським  національним рухом, є сьогодні реальністю. 
В умовах перехідного періоду Україна не лише вижила як  самостійна  держава,  а й  зробила  впевнені   кроки   шляхом системного   оновлення   всіх   сфер   суспільного   життя,   його демократизації,  прилучення до надбань  сучасного  цивілізаційного розвитку, європейських цінностей.
Закладено фундамент сучасного державного устрою на  принципах розподілу   влади,   відбулося   становлення   парламентаризму   і виконавчої  вертикалі,  незалежної  судової  системи  та   системи місцевого самоврядування. 
Україна утвердила себе повноправним  суб'єктом  європейського та світового співтовариства,  здобула міжнародні гарантії безпеки, уклала договори про дружбу і  співробітництво  з  усіма  сусідніми країнами,  стала  важливим  фактором стабільності на європейському континенті. 
Попри всі  складнощі  глибокі  перетворення  відбуваються і в економіці.  Забезпечено остаточний злам  збанкрутілої,  відірваної від   світового   соціального   та   науково-технічного   прогресу адміністративно-командної системи господарюваннячасів радянської влади.  Чітко визначено курс     на     формування     сучасної     ринкової    економіки. 
В усіх цих досягненням значу роль відіграє бюджетна політика України Її  стрижнева  позиція  -  визначення шляхів виведення української економіки  на  траєкторію  сталого  розвитку,  тісного   поєднання політики  структурних  змін та економічного зростання з активною і сильною соціальною політикою держави. 
Водночас  економічна і, зокрема бюджетна, політика в Україні має певні недоліки.
Реалії нашого сьогодення свідчать про те, що існує невирішеність соціальних питань та зубожіння значної  частини населення, недостатній для нормального життя розмір  заробітної   плати, соціальних виплат  та  пенсій,  вимушені  простої  значної   частки виробництва й  відповідно  приховане  та зареєстроване  безробіття, загострення демографічної  ситуації і інші проблеми. 

В своїй курсовій роботі я намагалася висвітлити питання по темі “Бюджетна політика держави” стосовно оцінки сучасного рівня життя народу і перспектив розвитку соціального і економічного його аспектів, зокрема, розкрити суть і напрями бюджетної політики в країні, спрямованої на подолання бідності певного прошарку населення, що існує і визнається в офіційних документах в Україні, а також на поліпшення економічної ситуації – зростання валового внутрішнього продукту, зниження податкового тиску тощо. Крім того, описані основні показники Державного бюджету України як самостійної економічної категорії, за допомогою якої здійснюється політика Уряду  щодо забезпечення сталого економічного і соціального розвитку.В курсовій роботі  використані матеріали та цифрові дані з Указу Президента України від 15.08.01 р. № 637 “Про стратегію подолання бідності”; Закону України від 15.07.99 р. № 966-XIV«Про прожитковий мінімум», із Закону України від 22.05.03 р. № 889-IV“Про податок з доходів фізичних осіб”, зПостанови Кабінету Міністрів України  від  14.09.04 р. N1202  “Про Прогноз показників    зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і фінансування      на ...довгострокову перспективу”;підручники і посібники з теорії фінансів, економіки тощо.  Діаграми і графічні матеріали створені на базі офіційних цифрових даних щодо перспектив розвитку економічного і соціального розвитку України.

Розділ 1. Сутність бюджетної політики держави

 

Бюджетна політика – це цілеспрямована діяльність держави в особі органів державної влади і місцевого самоврядування щодо регулювання бюджетного процесу, управління бюджетним дефіцитом, а також використання бюджетної системи для реалізації завдань економічної політики в країні.

Бюджетна політика України постійно перебуває в центрі суспільної уваги, оскільки вона є ключовою ланкою економічної політики держави. Від якості бюджету, закладених у нього параметрів залежать рівень соціального захисту громадян, інвестиційні можливості держави, ступіньвпливу України на міжнародній арені, підприємницька активність суб’єктів господарювання і громадян. У бюджетній політиці найбільш яскраво висвітлюються і найбільш гостро стикаються ...Продовження тексту     Выводы:

Висновки

 

Регулювання макроекономічної системи здійснюється через такі важелі  як апарат державної економічної політики, значне місце в якій посідає бюджетна політика держави.

 Ситуація у національній економіці визначається сукупністю конкретних макроекономічних параметрів, кожен з яких по-своєму характеризує економічне становище країни. Серед них найважливішими є темпи зростання реальних обсягів національного виробництва, інфляція, рівень безробіття тощо. Тільки на основі аналізу рівня і динаміки макроекономічних показників і параметрів можна зрозуміти, як працює економіка. Завдання макроекономіки - дослідити суть процесів, що відбуваються у національній економіці, виявити їх рушійні сили.  На шляху  економічного  розвитку  та  інтеграції  у   систему світових економічних відносин нашою державою досягнуто помітних успіхів.  Україну, особливо після помаранчевоїреволюції, визнали   як   демократичну   країну   з   ринковою    економікою, спостерігається  приплив  іноземного  капіталу в країну.  Постійно підвищується   добробут   населення,   збережено   макроекономічну стабільність,  створено  передумови  для  формування конкурентного середовища та розвитку  підприємництва.  Однак  такі  найважливіші соціально-економічні  проблеми,  як  бідність,  соціальний захист, низька інституціональна  спроможність,  застаріла  інфраструктура, залишаються   недостатньо   розв'язаними.  Для підвищеннярівня життя населення України необхідно змінити структуру і темпи динаміки споживчого ринку на базі істотного зміцнення потенціалу майбутнього  економічного розвитку, оскільки  можливості екстенсивного розвитку країни  за рахунок розширення промислової і сільськогосподарської сфери  вже фактично вичерпані. Зараз потребується  розвиток інтенсивного фактору в економіці, а саме: збільшення продуктивності праці, переобладнання вже існуючих підприємств тощо.  На сьогоднішній день є  потреба   перегляду   форм   та  механізмузабезпечення   виконання    функцій    держави    і    відновлення інфраструктури   країни,   що   зумовлює  необхідність  проведення цілісних  та  системних  реформ  у  галузях  економіки  та  сферах діяльності  з  метою  подальшого  наближення соціально-економічної системи до  європейських  стандартів  з  урахуванням  національних особливостей та інтересів України. Саме на досягнення цих цілей має бути спрямована бюджетна політика держави. Підсумовуючи наведене, вважаю, що державна бюджетна політика потребує удосконалення шляхом більш раціонального перерозподілу бюджетних коштів на розвиток економіки та соціального захисту населення . Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь