ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Менеджмент


Тема: Аналіз стратегії управління персоналом на підприємстві (на прикладі ТОВ «Золотекс»)
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2015-04-20 12:10:12
Автор:
Обьем: 87
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП……………………………………………………………….....…..

         

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ.……......................

      

 

1.1.  Поняття персоналу підприємства та його класифікація……….………………………...........................

         

 

1.2. Управління персоналом: цілі, принципи, методи……

      

 

1.3. Сутність та основні елементи стратегії управління персоналом на підприємстві.................................................

     

РОЗДІЛ 2.

 АНАЛІЗ  СТРАТЕГІЇ  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………….

       32

 

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Золотекс»…..………………………………………………

      

 

2.2. Особливості стратегії  управління персоналом на аналізованому підприємстві……………… ……………….

       

 

2.3. Недоліки практичної реалізації стратегії управління персоналом на ТОВ «Золотекс»…………………………...

       

РОЗДІЛ 3.

РОЗРОБКА ШЛЯХІВ  УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ….

 

 

3.1. Розробка удосконаленої системи управління персоналом ТОВ «Золотекс»………………………………

      

 

3.2. Застосування зарубіжного досвіду стратегічного управління персоналом на вітчизняних підприємствах….

       

 

3.3. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів ……………………………………………………..

     

ВИСНОВКИ..................................................................................................

      

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….........................

     

 

 Выводы:

ВИСНОВКИ

         На основі виконаних досліджень розроблені теоретичні положення та  методичні рекомендації, які в сукупності дозволяють вирішити наукову  проблему створення та застосування стратегії управління персоналом на підприємстві з метою покращення результатів діяльності підприємств, підвищення його конкурентної позиції та інвестиційної привабливості, що має важливе значення для держави в цілому. В результаті можна зробити наступні висновки:

         1.Персонал – це особовий склад організації, що охоплює всіх найманих працівників, а також працюючих акціонерів і власників. Рівень розвитку персоналу організації визначається його чисельністю, складом та структурою. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) факторів.

         Існують різні класифікації персоналу.Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники. Важливим напрямом класифікації персоналу підприємства є його розподіл за професіями та спеціальностями. Професійний склад персоналу підприємства залежить від специфіки діяльності, характеру продукції чи послуг, що надаються, від рівня технічного розвитку. Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем базується на їхніх можливостях виконувати роботи відповідної складності

         2.Управління персоналом –це цілеспрямована діяльність керівного складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив через систему взаємопов'язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на створення умов нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління персоналом.

         Управління персоналом ґрунтується на таких принципах: науковість, демократичний централізм, планомірність, єдність розпоряджень; поєднання одноосібного і колективного підходів, централізації та децентралізації, лінійного, функціональною і цільового управління; контроль за виконанням рішень.

          Основні цілі управління персоналом такі: забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персоналу на поточний період і на перспективу; створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного і рівномірного завантаження протягом робочого періоду; задоволення розумних потреб персоналу; забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника, його психофізіологічних даних до вимог робочого місця; максимальної можливості виконання різних операцій на робочому місці. Отож, управління персоналом є складним і складовим компонентом управління організацією.

         3. Сратегія управління персоналом – це специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики.

         Об’єктом даної стратегії є фізичні особи, які мають трудові відносини з підприємством-роботодавцем, характеризуються певними якісними і кількісними характеристиками, що визначають їхню здатність до діяльності в інтересах підприємства. Суб’єктом стратегії управління персоналом є система органів управління, що включає служби управління персоналом, структурних підрозділів підприємства, об’єднаних за принципом функціонального підпорядкування та лінійних керівників на всіх рівнях управління.

         Стратегія управління персоналом формується у вигляді планів або програм дій, що базуються на інформації, зібраної на стадії аналізу внутрішнього середовища організації, і кадрового прогнозу – у вигляді системи аргументованих заяв про напрямки розвитку і майбутнього стану персоналу. Інструментами реалізації кадрової стратегії є поточна кадрова робота, керівництво персоналом, заходи щодо його розвитку, підвищення кваліфікації, вирішення соціальних проблем, винагорода і мотивація.

         Ефективна стратегія управління персоналом дозволяє вирішувати наступні завдання: забезпечення підприємства необхідними людськими ресурсами у відповідності до його стратегії; формування внутрішнього середовища підприємства таким чином, що внутрішньоорганізаційна культура, ціннісні орієнтири, пріоритети у потребах створюють умови та стимулюють відтворення та реалізацію людських ресурсів та власне стратегічного управління; здатність усунення протиріч в питаннях централізації-децентралізації управління персоналом.

         4. Аналіз системи управління персоналом здійснено на прикладі ТОВ «Золотекс», основними видами діяльності якого є швейне виробництво і продаж швейних виробів та взуття.

         Аналіз основних показників оцінки виробничої бази ТОВ «Золотекс» показав щорічне зростання виробничих потужностей, рентабельності продажів, фондомісткості і головне – продуктивності праці. В даний час підприємство розширюється, адже планується створити новий цех з виробництва повсякденного взуття широкого асортименту. При цьому використовуються законсервовані виробничі приміщення швейної фабрики, які реконструюються. 

         Отже, ТОВ «Золотекс»– це приватне підприємство, яке успішно функціонує на ринку  легкої промисловості Харківської області, піклується про свій персонал і прагне до формування високого рівня організаційної культури.

         Головною метою реалізації стратегії  управління персоналом ТОВ «Золотекс» є забезпечення якості її персоналу на рівні, що дозволяє найефективніше реалізувати стратегічні цілі і політичні завдання організації на кожному етапі її діяльності. Під забезпеченням якості персоналу розуміється найбільше досягнення відповідності його якісних і кількісних характеристик поточним і перспективним потребам організації.

         Стратегія управління персоналом ТОВ «Золотекс» здійснюється на основі таких принципів: обґрунтований і свідомий вибір цілей та методів управління персоналом; постійний пошук нових форм і видів управління персоналом, спрямований на зміцнення існуючих конкурентних переваг, виявлення й посилення нових; стратегія складається з двох частин: спланованої організації і випадкової, що з'явилася під впливом зовнішнього середовища.

         ТОВ «Золотекс» застосовує реактивну стратегію управління персоналом. У руслі цієї політики керівництво організації здійснює контроль за симптомами негативного стану в роботі з персоналом, причинами і ситуацією розвитку кризи: виникнення конфліктних ситуацій, відсутність достатньо кваліфікованої робочої сили для вирішення задач, що стоять перед організацією, відсутність мотивації до високопродуктивної праці.

         Керівництво організації вживає заходів по локалізації кризи, орієнтовано на розуміння причин, що привели до виникнення кадрових проблем. Хоча в програмах розвитку організації кадрові проблеми виділяються і розглядаються спеціально, основні труднощі виникають при   прогнозуванні.

         Відповідно до механізмів, якими може користатися керівництво в аналізі ситуації, наявна авантюристична стратегія управління персоналом: керівництво організації не має якісного діагнозу, обґрунтованого прогнозу розвитку ситуації, але прагне впливати на неї.

         Отож, стратегія управління персоналом ТОВ «Золотекс» передбачає певні принципи, правила, методи управління персоналом, проте, існують певні недоліки в аналізованій стратегії, які розглянемо у наступному підрозділі роботи.

         Недоліки реалізації стратегії управління персоналом на ТОВ «Золотекс» спричинили:

         – некомлексність системи мотивації: матеріальні методи мотивації праці використовуються активно, але нематеріальні методи мотивації майже не представлені;

         – неефективна система управління кар’єрою працівника, відсутність поза виробничого навчання та продуктивного планування кар’єри персоналу;

         – фрагментарна система адаптації персоналу: відсутність ефективних методів психофізіологічної  та соціально-психологічної адаптації; не приділяється достатня увага первинній адаптації – пристосуванні молодих співробітників, які не мають досвіду професійної роботи.

         5. Запропоновано удосконалену систему управління персоналом на ТОВ «Золотекс», яка повинна включати:

         – встановлення чіткого порядку і регламенту визначення цілей і постійне уточнення перспективних і поточних завдань, що стоять перед підрозділом у цілому, а також перед кожним функціональним органом управління і структурною ланкою;

         – формування і постійне вдосконалення організаційної структури управління, пов'язане з уточненням кількості підрозділів і функціональних органів управління, положень, що регулюють діяльність, формальних, регламентованих правовими актами зв'язків між ними, професіограм для кожної посадової особи, включаючи посадові інструкції і моделі посад;

         – безперервне поліпшення умов, що визначають рівень організації праці працівників (підвищення ступеня відповідальності, збагачення праці, вдосконалення організації праці та обслуговування робочих місць та ін.);

         – постійне вдосконалення економічної діяльності підрозділу, створення найбільш сприятливих умов для оптимального поєднання колективних, індивідуальних інтересів з інтересами організації, шляхом постійного оновлення систем і норм стимулювання;

         – прогнозування і планування потреби в кадрах, кваліфікація і ділові якості яких відповідали б вимогам, що пред'являються, і шляхи забезпечення ними організації.

         Запропонована удосконалена стратегія управління персоналом на ТОВ «Золотекс» сприятиме ефективному функціонуванню системи управління персоналом, високій результативності праці персоналу й загалом продуктивній діяльності аналізованого підприємства.

         6. На основі зарубіжного досвіду можна зробити висновок, що створення та підтримання стійких конкурентних переваг конкретного підприємства можливе лише за умови впровадження ефективної стратегії управління персоналом, в рамках якої поєднуються такі заходи: 

         – використання індивідуальних здібностей працівників відповідно до стратегічних цілей організації; 

         – спрямованість на підготовку та навчання, адаптацію кадрів до змінюваних умов ринку з урахуванням введення нових технологій; 

         – узгодження інтересів організації з потребами працівників; 

         – ретельний відбір працівників на основі чітких систем оцінювання; 

         – культивування індивідуальної єдиної культури організації. 

         Отож, запропонована удосконалена стратегія управління персоналом на ТОВ «Золотекс» та визначені переваги зарубіжних стратегій управління персоналом сприятимуть підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь