ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Педагогика, образование


Тема: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ НА ЗАСАДАХ ДИСКУСІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2020-09-14 22:38:42
Автор:
Обьем: 120
Цена: 55 грн.

Содержание:

  

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………

 

ВСТУП ………………………………………………………

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯКОМПЕТЕНТНОСТІ УАНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІНА ЗАСАДАХ ДИСКУСІЇ УМАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ……………………………

 

1.1. Аналіз стану вивчення проблеми формування компетентності удіалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови …………………………....

 

1.2. Цілі, зміст, принципи та засоби формування компетентності удіалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови ……………………………..

 

1.3. Методико-педагогічна характеристика дискусії як технології формування компетентності у англійському діалогічному мовленні у майбутніх учителів на засадах інтерактивного навчання………………….

 

Висновки до розділу 1……………………………………………

 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИКОМПЕТЕНТНОСТІ ВАНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІНА ЗАСАДАХ ДИСКУСІЇ………..

 

2.1. Психолінгвістичні особливості та психолінгвістичні труднощі навчання діалогічного мовлення………………………

 

2.2. Відбір та організація матеріалу для формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусіїу майбутніх учителів англійської мови …...………………..

 

2.3. Система вправдля формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови…………………………………….

 

Висновки до розділу 2 …………………………………………..

 

РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛІЙСЬКОМУ ДІАЛОГІЧНОМУМОВЛЕННІ НА ЗАСАДАХ ДИСКУСІЇУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

3.1. Модель організації процесу формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусіїу майбутніх учителів англійської мови…………

3.2. Методичні рекомендації щодо формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусіїу майбутніх учителів англійської мови……………………

Висновки до розділу 3………………………………………

ВИСНОВКИ …………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………

ДОДАТКИ ..…………………………………………………

 Выводы:

У результаті наукового дослідження, зумовленого актуальністю формування компетентності в англійському ДМ на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови, одержано теоретичнійпрактичні результати. Зокрема, було обґрунтовано теоретичні положення, розроблено методику,а такожзапропоновано системавправ дляформування компетентності в англійському ДМ на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови,

 1. Здійснено аналіз стану вивчення проблеми формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови. Обгрунтовано поняття «компетентність» у діалогічному мовленні – здатність успішно реалізовувати усномовленнєву іншомовну діяльність у діалогічній формі відповідно до ситуації спілкування. Компетентність у ДМ базується нанабутихзнаннях (декларативних та процедурних), навичках (фонетичних, лексичних та граматичних) і вміннях (мовленнєвих, навчальних, інтелектуальних такомпенсаційних).

Дослідженоцілі, зміст, принципи та засоби формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови.

 1. Визначено сутність поняття інтерактивного навчання– дослідницька діяльність студента, що ґрунтується на отриманні студентами певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та практичних проблем. Суттю ІНє створення спеціальних умов для здійснення пошукової творчої діяльності; такими умовами виступають проблемна ситуація та проблемнезавдання.
 2. У процесі навчання ДМ із застосуванням ІН враховано такі методичні принципи: доступності навчання, комплексності і диференціювання, концентризму, наочності, резервності, ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу, усного випередження, урахування рідної мови, урахуванняспеціальності.
 3. Обгрунтовано такий вид дискусії для навчання студентів- першокурсників, як дискусія-обмін думками – особливий варіант організації обговорення, під час якого після групового обміну думками, один представник від кожної команди бере участь у публічній дискусії, до того ж члени команди можуть допомагати своєму представнику порадами у записках або під час тайм- ауту у розв’язанні проблемної ситуації. Структура організації та проведення дискусії-обміну думками передбачає чотири стадії: організація дискусії, переддискусія (експозиція), дискусія і аналіздискусії.
 4. Визначено КДУ, які необхідно сформувати і розвивати у студентів початкового ступеню навчання у мовному ВНЗ для ведення англомовної дискусії на основі ПС: починати/підтримувати бесіду, запитати/висловити свою точку зору/згоду/незгоду з ПС, переконувати співрозмовників шляхом аргументів, знаходити компромістощо.
 5. Досліджено, що дискусія як різновид діалогічного спілкування має певні особливості: вмотивованість, зверненість, ситуативність, наявність проблемної ситуації, емоційну забарвленість, спонтанність, тематичність,двостороннійхарактер мовлення. Структура дискусії передбачає чотири стадії: організацію дискусії, переддискусія, дискусію і аналіз дискусії. Визначено основні труднощі навчання дискусії: психолінгвістичні (важко висловити/аргументувати свою точку зору, перехопити ініціативу в розмові), лінгвістичні (використання лексичних одиниць, граматичних структур, фразових дієслів, мовленнєвих кліше, недостатня практика спілкування і словникового запасу), методичні (невідповідність між системою знань у студентів та новими фактами) та психологічні (страх зробити помилку, відсутність мотивації, неактуальність теми обговорення, занижена самооцінка, тривожність).
 6. Зроблено висновок, що об’єктом навчання ведення дискусії виступає проблемна ситуація, яка стимулює роботу студентів під час занять. Структура проблемної ситуації включає проблемне завдання, шляхи їх вирішення, мотив, що ускладнений проблемою, а також такі компоненти як: час, місце, учасники спілкування, умови спілкування. Виділено такі типи проблемних ситуацій і способи їх створення, які будуть формувати навички та розвивати вміння студентів початкового ступеню. Типи ПС були враховані під час створення номенклатури ПС і розробки ПЗ до них, згідно з якою було відібрано навчальні матеріали із урахуванням принципів ситуативно-тематичної організації матеріалу, проблемності викладу матеріалу, культурологічної спрямованості,новизни.
 7. У ході дослідження обґрунтовано, що навчання ведення дискусії на основі ПС здійснюється протягом п’яти етапів: пропедевтичного – підготовка до участі у дискусії (розвиток умінь студентів вести діалог-обмін думками і діалог-обговорення); організаційно-мотиваційного – створення мотиваційної готовності до участі у дискусії, організація дискусії; інформативно-підготовчого – демонстрація проблемної ситуації, пошук інформації, необхідної для її вирішення, аналіз проблемної ситуації, визначення загальної точки зору підгрупи; ситуативно-дискусійного – проведення дискусії; констатуюче-інтерпретаційного – формулювання висновків, аналіз дискусії. Відібрані навчальні матеріали із урахування критеріїв відбору англомовних статей і сюжетів телепередач застосовано для створення номенклатури ПС і розробки ПЗ доних.
 8. Створено систему вправ для формування компетентності в діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови,яка складається з шести груп вправ: для розвитку КДУ (на основі діалогу-обміну думками, діалогу-обговорення), для розвитку організаційних умінь ведення дискусії, для розвитку прогностичних умінь, для розвитку умінь читання й аудіювання у процесі ознайомлення з ПС, для формування і розвитку КДУ описати ПС, для формування і розвитку КДУ вести і завершувати дискусію, підводити підсумки співставляти мету дискусії з її результатами, визначати позитивні і негативні аспектидискусії.
 9. Розроблено та експериментально перевірено методику формування у майбутніх вчителів англійської мови компетентності в діалогічному мовленні шляхом навчання ведення англомовної дискусії. Описано технологію та складена модель організації процесу формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови, визначено етапи проведення, а також запропоновано методичні рекомендації щодо формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови.
 10. Модель організації процесу формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мовипередбачає реалізацію розробленої системи вправ, а також враховує специфіку організації процесу навчання англійської мови студентів мовних факультетів, характеризується системністю, послідовністю і взаємозв’язком компонентів.
 11. З метою перевірки ефективності методики було організовано і проведено методичний розвідувальнийексперимент, який проходив відповідно до складеної робочої програми експериментального навчання з вересня по травень 2017-2018навчального року в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Експериментально підтверджено доцільність використання відібраних ПС із інформаційно-пізнавальних статей, а також сучасних телепередач як засобунавчання.

Експериментально доведено, що виконання вправ з частковим керуванням на інформативно-підготовчому і ситуативно-дискусійному етапах є ефективнішим і доцільнішим, ніж виконання вправ з жорстким керуванням. Отже,ми довели,що варіант методики Б виявився ефективнішим за варіант методикиА.

 1. Реалізовано методику формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мовизадопомогою спеціально створених комплексів вправ.
 2. Укладено методичні рекомендації щодо організації процесу формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови. Методичні рекомендації також стосуються важливих положень, дотримання яких сприяє більшій ефективності й вмотивованості процесунавчання.
 3. Емпіричний метод дослідження уможливив перевірку й підтвердження висунутої в роботігіпотези, що дало підставу для констатації ефективності розробленої методики й раціональності застосування часткового ступеню керування з боку викладача на інформативно-підготовчому й ситуативно-дискусійному етапах навчання дискусії. Оцінювання рівня сформованості КДУ здійснюється на основі таких критеріїв: відповідність змісту висловлювання ПС, аргументованість, інтерактивність (ініціативність, зверненість, реактивність), обсяг реплік та кількість виступів, клішованість, мовна правильність, темп мовлення. За результатами дослідження укладено методичні рекомендації щодо формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови, урахування яких допоможе викладачам ефективно організувати зазначений вище процеснавчання.

Основним підсумком дослідження є визначення теоретичних засад і практична розробка комплексів вправ для формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови.

Теоретичні і практичні результати роботи можуть бути використані викладачами інших ІМ, авторами посібників і підручників з англійської мови. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у залученні інших прийомів і технологій проблемного навчання для розвитку КДУ студентів.

Таким чином, проведене дослідження не претендує на остаточне вирішення питання формування компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах дискусії у майбутніх учителів англійської мови. Отримані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження цієї проблеми.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь