ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Педагогіка, освіта


Тема: ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2022-07-06 19:21:56
Автор:
Обьем: 90
Цена: 150 грн.

Содержание:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1.1.        Висвітлення проблеми інтегрованого навчання в психолого-педагогічній та науковій літературі

1.2.        Особливості проведення інтегрованих уроків та їх класифікація

1.3.        Психолого-педагогічні передумови навчання іноземної мови школярів

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗНЗ

2.1.        Аспекти формування англомовної компетенції школярів шляхом інтегрованого навчання

2.2.        Практичне використання інтегрованих уроків у навчанні іноземної мови учнів старшої школи

2.3.        Доцільність використання методу проєктів у навчанні іноземної мови

2.4.        Англійська мова та світова художня культура як зразок ефективної інтеграції навчальних предметів

РОЗДІЛ ІІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ

3.1.        Планування та особливості організації експерименту

3.2.        Аналіз результатів експерименту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВыводы:

Сьогодні в умовах розширення міжнародних зв’язків у суспільстві підвищуються вимоги до рівня практичного володіння іноземною (англійською мовою), оскільки вона є засобом міжнародного спілкування.

Головне завдання оволодіння іноземною мовою в загальноосвітньому навчальному закладі – навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного життя в межах програмого матеріалу – найкраще зреалізовується через застосування технологій інтегрованого навчання. Широке й систематичне використання на уроках іноземної мови міжпредметних зв’язків, що мають освітній, виховний та розвивальний потенціал, сприяє розширенню загального світогляду школярів, підвищенню мотивації до навчання, вихованню соціально активної особистості.

Вивчення теоретичних основ проблем інтеграції, її психолого-педагогічних засад, апробація практичних вправ дозволили визначити, що інтеграція – це процес зближення й взаємопроникнення, який повинен вивести учня на розуміння єдиної наукової картини світу, що сприяє розвитку й саморозвитку. У розвитку сучасних освітніх систем інтегрований підхід у навчанні виступає як провідний принцип, що забезпечує сприйняття багатогранності картин світу, об’єднуючи різні форми відображення дійсності.

Вітчизняна та світова психолого-педагогічна наука вважає об’єктивною необхідністю демонстрацію в навчальному пізнанні реальних взаємозв’язків об’єктів і явищ природи та суспільства. Визначає, що світоглядна й розвивальна функція інтегративних зв’язків, їх позитивний вплив на формування системи знань і загальний розумовий розвиток учня.

У процесі дослідження теоретично обґрунтовано та виявлено перспективне значення інтегрованих уроків у формуванні в учнів знань та понять при вивченні шкільного курсу іноземної мови.

Гіпотеза дослідження підтверджена експериментально. Процес розвитку умінь і навичок школярів на уроках іноземної мови буде ефективним, якщо поетапно впроваджувати систему інтегрованих уроків, оскільки це посилює мотивацію, зацікавленість учнів, створює широкий простір для творчого вивчення мови.

На основі вивчених теоретичних положень та практичного використання прийомів інтегрованого навчання під час вивчення іноземної (англійської мови) були зроблені такі висновки:

1.Визначено, що інтеграційні стратегії в ЗНЗ особливо актуальні для учнів старшої школи, що продиктовано віковими особливостями школярів та взаємною обумовленістю всіх сфер життєдіяльності. Ціль інтегративного навчання  – сприяти підвищенню розумової активності школярів, розвиток гармонійної особистості з притаманними їй загальнолюдськими цінностями, дати цілісне уявлення про довкілля, забезпечити самовираження, самореалізацію.

2. Обгрунтовано, що інтеграція навчання учнів 10 – 11 класів об’єднання різних освітніх завдань в одному предметі, здійснюється за рахунок зняття різких меж між навчальними дисциплінами, встановлення зв’язків шляхом включення до навчального плану принципово нових навчальних дисциплін інтегрованого характеру, які дозволять учням долучитися до загальної картину світу, саморозвиватися та самостверджуватися школярам.

3. З’ясовано, що принципи реалізації інтеграційних процесів забезпечуються активною самостійністю учнів у творчому оволодінні знаннями, у розвитку уміннь та навичок, у створенні якісної взаємодії між учасниками навчального процесу, що спрямовується на виявлення ціннісно-смислових орієнтацій школярів.

4. Доведено, що  інтеграція як стратегія навчання розвиває творчість старшокласників, посилює мотивацію їх до отримання англомовних знань та відповідно підвищує рівень емоційної сфери старших школярів, розширює їх знання про світ та посилює їх досвід у просторі міжкультурного діалогу.

5. Опираючись на результати проведеного експериментального дослідження, доведено методологічну цінність застосування інтегрованих уроків у навчанні іноземної мови учнів старшої школи навчання, що формує уяву й свідомість, які дозволяють учням переносити властивості одних речей на інші, бачити загальну картину світу і явищ. 

6. Було розроблено систему інтегрованих уроків, спрямованих на невимушене запам’ятовування нового навчального матеріалу та формування вмінь і навичок грамотного письма, яка передбачала послідовність та логічний порядок подання матеріалу, з урахуванням принципу наростання складності завдання, узгодженості із попередньо засвоєним матеріалом, що забезпечує формування навичок та вмінь.

7. Результати експериментальної перевірки розробленої нами системи інтегрованих уроків у навчанні іноземної мови учнів 10–11 класів передбачає послідовну й умотивовану взаємодію суб’єктів навчального процесу на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах уроку. А це дозволяє вчителю в умовах навчальної співпраці ефективно організувати навчання іноземних мов, а учням – успішно оволодіти ними. Спостереження за учнями експериментальних і контрольних груп довели, що кількість учнів експериментальних груп з високим рівнем мотивації у десятих класах склала 47,6% (42,9% –на початку експерименту) , а в одинадцятих – 47,8% (39,1% –на початку експерименту). Дещо інші результати виявились у контрольних групах. У десятих класах кількість учнів із високим рівнем мотивації до вивчення іноземних мов  у відношенні до аналогічного показника перед початком експерименту не змінилася і склала 38,1%, в  одинадцятих – знизилася на 3,7%. Кількість учнів експериментальних груп з низьким рівнем мотивації у середньому знизилася на 2,7%, а у контрольних групах – на 1,2%.

Водночас, доцільно зазначити, що проведене дослідження не вичерпує вивчення та осмислення окресленої проблеми, а його практичні результати свідчать про можливість подальших досліджень, зокрема: уточнення структурних компонентів інтегрованого уроку, розроблення та упровадження в освітній процес системи інтегрованих уроків іноземної мови та інших предметів навчальної програми, застосування елементів інтеграціїї в змісті підручників із іноземних мов (у тому числі й електронних) тощо.

Отже, поєднуючи традиційні уроки із інтегрованими в навчанні іноземної мови учнів основної та старшої школи ЗНЗ, можна досягти високої успішності та результативності засвоєння знань учнями, даючи їм широкий простір для розвитку та удосконалення умінь та навичок з іноземної мови, їх практичного застосування в різноманітних видах комунікації.Вернулся в раздел работ Скачать работуУвага! З технічних причин завантаження робіт в автоматичному режимі тимчасово відключено. Ви можете оплатити доступ до робіт, перерахувавши гроші на карту Приватбанку. Для уточнення реквізитів звертайтеся до адміністратора

 

 

 

+380501022921 (Telegram/Viber/WhatsApp) або happy7student@gmail.com

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь