ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел работ:

Право


Тема: Правове забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Тип: Диплом (Магистерская)
Дата добавления: 2018-07-08 22:13:51
Автор:
Обьем: 110
Цена: 55 грн.

Содержание:

ВСТУП………………………………………………………………………………….3 

РОЗДІЛ 1. Загальнотеоретичні засади забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва………………………………………………………….7 

1.1 Генезис становлення та розвитку поняття малого та середнього підприємництва………………………………………………………………………...7 

1.2 Мале та середнє підприємництво в Україні на сучасному етапі………………16 

1.3 Загальні засади нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності……………………………………………………………………………....24

РОЗДІЛ 2. Правові засади забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва в Україні…………………………………………………….........33

2.1 Юридичні та фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності………...33 

2.2 Процедура створення, реєстрації та припинення суб’єктів малого та середнього підприємництва………………………………………………………….43 

2.3 Державне регулювання малого та середнього підприємництва……………….65 

РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку малого та середньогопідприємництва в Україні………………………………………………………….75 

3.1 Проблемні аспекти у становленні  малого та середньогопідприємництва в Україні…………………………………………………………………………………75 

3.2 Напрямки державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні…………………………………………………………………………………82 

3.3 Шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні з урахуванням міжнародного досвіду............................................................................................................................90

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………..100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...105  Выводы:

За результатами проведеного дослідження щодо правового забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва в Україні сформульовано наступні теоретичні та практичні висновки:

1. Суб’єктами малого підприємництва є:

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

2. Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України. Господарський кодекс України класифікував підприємства як малі, середні та великі, а Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва», який нині втратив чинність, передбачав, що абсолютно всі фізичні особи - підприємці та юридичні особи при виконанні певних вимог щодо чисельності та обсягу доходу (малі підприємства) належать до суб’єктів малого підприємництва. Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

3. Можливо виокремити декілька фаз становлення сектору МСБ за роки незалежності України, включаючи процес розроблення і впровадження законодавчого підґрунтя:

1) перший етап (1991-1995 рр.) бере свій початок з ухвалення Закону України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (котрий станом на сьогодні втратив чинність, окрім ст. 4) та формування Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву.

2) другий етап (1995-2000 рр.) відзначився тим, що відбулося бурхливе зростання кількості підприємств малого та середнього бізнесу.

3) третій етап (2000-2008 рр.) розпочався з ухвалення важливого законодавчого поля - Господарського кодексу України та низки законів, зокрема Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності», Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва», який нині втратив чинність.

4) четвертий етап (2008 р. - до сьогодні) розпочав своє існування з початку світової фінансової кризи 2008 р.

4. Сьогодні стан розвитку малих підприємств в Україні є незадовільним в усіх планах, що говорить про не сприятливі соціально-економічні умови в країні для ведення бізнесу. Це підтверджується щорічним зменшенням кількості підприємств. Тому, у межах державної політики, необхідно впроваджувати заходи щодо активізації діяльності малих та середніх підприємств.

5. Провівши аналіз законодавства України на предмет регулювання сфери малого та середнього підприємництва визначено, що вони мають досить розгалужену систему правового забезпечення, у яку включено безліч кодексів, законодавчих актів, підзаконних нормативно-правових актів і навіть практику, котрі регулюють сферу починаючи від реєстрації та діяльності до моменту припинення. Хоч мале та середнє підприємництво має не досить хорошу захищеність з боку права, однак уже станом на сьогодні багато норм у законодавстві дають підприємствам змогу утриматись від «знищення».

6. Господарська дієздатність полягає у здатності суб’єкта господарювання своїми діями набувати для себе прав і самостійно їх здійснювати, а також у здатності своїми діями створювати для себе обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

7. Підприємницьку діяльність громадянин може здійснювати:

- самостійно (отримавши статус підприємця);

- із залученням найманої праці чи без такого;

- самостійно або спільно з іншими особами.

Майнова відповідальність фізичної особи - підприємця є повною.

Підставами припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця є: власне бажання особи; її смерть; у примусовому порядку, за рішенням відповідного органу.

8. Характерними ознаками, які виділяють юридичних осіб серед інших суб’єктів підприємницької діяльності, є такі:

1) наявність організаційної єдності;

2) наявність відокремленого майна, яке формується з майна його засновника (засновників) під час створення юридичної особи;

3) виступ у господарському обороті від свого імені;

4) самостійна відповідальність;

5) здатність бути позивачем або відповідачем у суді.

9. Суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у спеціально передбачених законодавством випадках також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виокремлення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта (суб’єктів) господарювання з додержанням вимог законодавства. Суб’єкти господарювання можуть утворюватися шляхом примусового поділу (виокремлення) діючого суб’єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України. Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення, статут (положення) або засновницький договір.

10. На сьогодні більшість суб’єктів господарювання припиняють свою діяльність внаслідок банкрутства. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під банкрутством розуміє визнану господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному зазначеним Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено Законом.

11. Фінансова державна підтримка надається за рахунок державного та місцевих бюджетів у вигляді: часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва; часткової компенсації лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями; надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і середнього підприємництва; надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і впровадження нових технологій; через компенсації видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами; через фінансову підтримку впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій. Але на жаль, саме порядок використання коштів державного бюджету для фінансової державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва затверджується відповідно до вимог бюджетного законодавства.

12. Серед основних чинників, що перешкоджають розгортанню малого та середнього підприємництва в Україні, можливо виділити:

- надмірний податковий тиск;

- слабка стартова матеріально-технічна база;

- низька продуктивність праці;

- відсутність досвіду і знань у тих, хто розпочинає власний бізнес;

- нерозвинутість інфраструктури, необхідної для підтримки та розвитку малого підприємництва;

- недостатній рівень поінформованості суб’єктів малого підприємництва щодо потенційних партнерів і конкурентів тощо;

- нестабільна та незрозуміла нормативно-правова база;

- нестабільність ринку: тиск, ризики, капітал, попит, купівельна спроможність, тощо.

13. Основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в Україні у найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

14. Комплексна підтримка малого бізнесу повинна мати у складі: інформаційне забезпечення, в тому числі рекламу; підготовку кадрів (загальну та професійну); профорієнтацію; відбір та просування бізнес-проектів; консалтинг (економічне, управлінське, технічне забезпечення); маркетингове забезпечення (збут); пошук інвесторів; отримання кредитів; страхування; гарантії та здійснення контролю для інвесторів; отримання державних контрактів та субпідрядів; запуск системи малих підрядів.Вернулся в раздел работ Скачать работуЕсли Вам не подходят способы оплаты, указанные на сайте, Вы можете оплатить доступ к работам, перечислив деньги на карту Приватбанка. Для уточнения реквизитов обращайтесь к администратору

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ДОБАВЛЕНИЯ ИЛИ СКАЧИВАНИЯ РАБОТ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ САЙТА:

+380969431646, +380501022921 или helpstudentu@mail.ru

Логин:
Пароль:
  Напомнить пароль ?
 

Если вы не зарегистрированы, пожалуйста, зарегистрируйтесь